Duchowieństwo

 • Dziekan okręgu sokólskiego

  ks. mitrat mgr Włodzimierz Misiejuk

  Syn Grzegorza i Nadziei, urodził się 1 stycznia 1948 r. we wsi Podrzeczany. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne oraz w 1977 r. Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie. 15 lutego 1970 r. wstąpił w związek małżeński w Walentyną Martynowicz, córką Józefa i Marii. 21 lutego 1970 r. otrzymał święcenia diakońskie, a dzień później święcenia kapłańskie. W latach 1970 – 1971 był wikariuszem parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zabłudowie. W maju 1971 r. został wyznaczony do pełnienia obowiązków duszpasterskich w parafii w Wojnowie. W okresie 1971 – 1982 mianowany został proboszczem parafii św. Anny w Królowym Moście, zaś w latach 1982 – 1983 pełnił obowiązki wikariusza parafii Wszystkich Świętych w Białymstoku. Od 1983 r. do dziś jest proboszczem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce oraz dziekanem okręgu sokólskiego. Jest pomysodawcą i inicjatorem odbudowy cerkiewnej dzwonnicy. Za swoją posługę był wielokrotnie nagradzany. W 1999 r. Święty Sobór Biskupów PAKP nagrodził ks. Włodzimierza przywilejem noszenia mitry. 

 • Proboszcz parafii w Augustowie

  ks. prot. Marek (Mariusz) Kozłowski

  Urodził się w 1979 r. w Białymstoku. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Gródku a następnie Liceum Ogólnokształcącego w Michałowie, wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Ukończył je w 2001 r., następnie kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, które ukończył w 2007 r. obroną pracy magisterskiej "Historia Dekanatu Gdańskiego". W 2001 r. wstąpił w związek małżeński z Elżbietą Antonowicz. Święcenia diakońskie (23 marca) i kapłańskie (30 marca) przyjął w 2003 r. w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. W latach 2003-2009 był proboszczem parafii w Ornecie i Morągu. Od 1 stycznia 2010 r. jest wikariuszem parafii prawosławnej św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. Od 15 grudnia 2010 r. jest również proboszczem parafii Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie. Jest jednym z pomysłodawców i inicjatorów budowy nowej cerkwi w Augustowie.

 • Proboszcz parafii w Dąbrowie Białostockiej

  ks. prot. mgr Mikołaj Dejneko

  Urodził się 7 kwietnia 1957 r. we Włodawie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Narojkach, wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1978 r. Kontynuował studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, kończąc je w 1982 r. W tym samym roku wstąpił w związek małżeński z Anną Piekutin. Święcenia diakońskie (2 maja 1982 r., w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku) i kapłańskie (3 maja 1982 r., w Zabłudowie) przyjął z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy. Po święceniach niósł posługę duszpasterską w Zabłudowie. Od maja 1983 r. do września 1985 r. był wikariuszem parafii w Sokółce. Od 9 września 1985 r. jest proboszczem parafii św. ap. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. 

 • Proboszcz parafii w Jacznie

  ks. Piotr Hanczaruk

  Urodził się 15 lutego 1989 r. w Białymstoku. W latach 2009 – 12 studiował w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył obroną pracy licencjackiej nt. "Apostoł Piotr w świetle źródeł ewangelicznych". Ks. Piotr przez wiele lat działał w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, jako przewodniczący Bractwa przy parafii św. Eliasza w Białymstoku oraz jako członek zarządu Bractwa Diecezji Białostocko - Gdańskiej. 6 czerwca 2014 r. wstąpił w związek małżeński z Anna Szejbut. Święcenia diakońskie (4 września 2016 r.) oraz kapłańskie (11 września 2016 r.) otrzymał z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. 1 października 2016 r. ks. Piotr został mianowany proboszczem Parafii Zmartwychwstnia Pańskiego w Jacznie. 

 • Proboszcz parafii w Jurowlanach i Kruszynianach

  ks. prot. Mirosław Łuciuk

  Urodził się 23 lutego 1972 r. w Sławatyczach. W 1987 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1991 r. Przez kolejny rok kontynuował edukację w Wyższym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. 6 lutego 1994 r. wstąpił w związek małżeński z Katarzyną Łopaciuk. W dniu 24 marca 1994 r. dekretem ówczesnego Biskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla został skierowany do pełnienia posługi duszpasterskiej w parafii św. Michała w Holeszowie. Z dniem 20 lipca 1994 r. zostały również powierzone mu obowiązki proboszcza w parafii św. Dymitra Sołuńskiego w Janówce. 10.02.1997 r. ks. Mirosław  został zwolniony dekretem z zajmowanych stanowisk. Z dniem 30 czerwca 1997 r., Arcybiskup Sawa przyjął Ks. Mirosława Łuciuka w skład kleru Diecezji Białostocko-Gdańskiej i mianował go proboszczem parafii  św. Anny w Kruszynianach. Po roku piastowania funkcji proboszcza w Kruszynianach przejął też obowiązki proboszcza parafii św. Jerzego w Jurowlanach. Funkcje te pełni do dnia dzisiejszego. Za swoją pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany. W 2016 r., Święty Sobór Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, za pracę dla dobra Cerkwi nadał ojcu Mirosławowi order św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia.

 • Proboszcz parafii w Krynkach

  ks. prot. mgr Piotr Charytoniuk

  Syn Jana i Nadziei, urodził się 18 lipca 1957 r. w Pawłach. W 1976 r., ukończył Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. Edukację kontynuował w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej, które ukończył w 1978 r. W 1996 r. został też absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Święcenia diakońskie (08 października 1978 r.) oraz kapłańskie (09 października 1978 r.) otrzymał z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora.16 października 1978 r, mianowany został administratorem cerkwi w Kruszynianach, w owym czasie filii parafii Krynki. Od 19 września 1981 r. jest proboszczem Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach.

 • Proboszcz parafii w Kuźnicy

  ks. prot. Jarosław Grygiewicz

  Urodził się 3 kwietnia 1966 r. w Białymstoku. W 1973 r. rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej nr 27 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku. W 1981 r. wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które wraz z maturą ukończył w 1985 r. Dalsze nauki teologiczne kontynuował w Wyższym Prawosławnym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. Ukończył je w 1987 r. W dniu pamięci św. Onufrego Wielkiego, 25 czerwca 1987 r., w klasztorze w Jabłecznej z rąk Metropolity Warszawskiego i całej Polski Bazylego przyjął święcenia lektoratu. 28 lipca 1991 r. zawarł związek małżeński z Krystyną Makarewicz.W latach 1988-1992 zatrudniony był w charakterze kustosza i psalmisty przy katedrze św. Mikołaja w Białymstoku, a także jako psalmista parafii św. Marii Magdaleny w Białymstoku (1989-1992). Z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Sawy w katedrze św. Mikołaja w Białymstoku przyjął święcenia diakonatu (13 czerwca 1992 r.) i kapłańskie (14 czerwca 1992 r.). W latach 1992-2008 był wikariuszem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. W 2002 r. uzyskał tytuł licencjata teologii prawosławnej broniąc pracę „Działalność charytatywna w Kościele prawosławnym na terenie Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku”. Od 1 września 2004 r. do 19 stycznia 2005 r. pełnił obowiązki proboszcza parafii prawosławnej św. Jerzego w Wierzchlesiu. W latach 2003-2008 był kapelanem chorych w szpitalu w Sokółce. Od 10 marca 2008 r. jest proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy.

 • Proboszcz parafii w Nowym Dworze

  ks. prot. Józef Sitkiewicz

  Urodził się 15 stycznia 1956 r. w Bużysku W 1978 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. 15 lipca 1979 r. wstąpił w związek małżeński z Barbarą Dziadułą. 26 sierpnia 1979 r. przyjął święcenia diakońskie, a 2 września tego samego roku święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora. Pierwsze cztery lata posługi kapłańskiej spędził w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. W 1983 roku ks. Józef objął funkcję proboszcza parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze, którą pełni do dnia dzisiejszego.

 • Proboszcz parafii w Ostrowie Północnym

  ks. mitrat Aleksander Klimuk

  Syn Olgi i Włodzimierza, urodził się 12 grudnia 1953 r. w Czeremsze. W latach 1960 - 68 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Czeremsze. Po jej ukończeniu kontynuował edukację w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Będąc w seminarium, w latach 1969 - 73 ukończył Liceum Ogólnokształcące dla pracujących i złożył egzamin dojrzałości. Seminarium ukończył w 1974 r., wtedy też został przyjęty do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą w 2004 r. ukończył z tytułem magistra teologii. W 1979 r., wstąpił w związek małżeński z Ludmiłą Grycuk. 21 września 1979 r., z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora otrzymał święcenia diakońskie, natomiast 27 września - święcenia kapłańskie. W 1978 r. dekretem władyki Nikanora przyjęty został w skład członków kleru Diecezji Białostocko – Gdańskiej i mianowany psalmistą w parafii pw. św. Anny w Królowym Moście, a następnie w parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Od 12 maja 1982 r., jest proboszczem parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowie Północnym oraz katechetą w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szudziałowie. Od 2005 r., mianowany został Kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie. Ks. Aleksander odznaczony został w 2002 r. orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia a w 2009 i 2014 r. orderem świętych Cyryla i Metodego. W 2009 r., Święty Sobór Biskupów PAKP nagrodził ks. Aleksandra przywilejem noszenia mitry. 

 • Proboszcz parafii w Samogródzie i Wierzchlesiu

  ks. Adrian Charytoniuk

  Urodził się 16 października 1979 r., w Białymstoku. Jest synem Antoniny i duchownego Piotra Charytoniuka - proboszcza parafii Narodzenia Bogurodzicy w Krynkach. W 1998 r. ukończył VIII LO w Białymstoku. Naukę kontynuował w Prawosławnym Seminarium Duchownym i zakończył ją w 2001 r. po obronie pracy licencjackiej na temat "Odkupienie w tekstach liturgicznych Wielkiego Czwartku, Piątku i Soboty". Był psalmistą w parafiach: Jałówka, Kożany oraz Krynki. 12 czerwca 2009 r. wstąpił w związek małżeński z Ewą Korolczuk. Święcenia diakońskie (16 sierpnia 2009 r.) oraz kapłańskie (23 sierpnia 2009 r.) otrzymał z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, w białostockiej katedrze. Od 2009 r. jest proboszczem parafii śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie oraz  p.o. proboszcza parafii św. Jerzego w Wierzchlesiu.

 • Wikariusz parafii w Sokółce

  ks. Justyn Jaroszuk

  Syn Jana i Eugenii, urodził się 27 sierpnia 1983 r. w Białymstoku. Ukończył VI LO w Białymstoku, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie (praca licencjacka „Problemy świata współczesnego w odniesieniu do nauki Cerkwi prawosławnej”, w 2005 r.). 22 lipca 2007 r. wstąpił w związek małżeński z Joanną Maksymowicz, córką Waldemara i Julianny. Święcenia diakońskie (7 października 2007 r.) oraz kapłańskie (14 października 2007 r.) otrzymał  z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Oddelegowany został do pełnienia posługi kapłańskiej w klasztorze Nowy Valaam w Finlandii. Od 1 lipca 2008 r. jest wikariuszem parafii św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

Script logo