Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

W miniony wtorek (2 kwietnia), pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbył się Św. Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Podczas obrad hierarchowie Cerkwi omówili bieżące kwestie dotyczące zarówno spraw wewnętrznych jak i zewnętrznych oraz przyznali nagrody dla duchowieństwa z okazji śwęta Paschy 2019 r.

Podczas obrad hierarchowie zapoznali się z otrzymaną korespondencją dotyczącą autokefalii na Ukrainie. Święty sobór biskupów podtrzymał swoje stanowisko w tej materii, wyrażone w uchwałach z dnia 9 maja 2018 roku, nr 340 p.3 i z dnia 15 listopada 2018 roku, nr 341 p.9, oraz w pismach Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, skierowanych w imieniu Św. Soboru PAKP do wiernych zainteresowanych tą tematyką. Brzmi ono:

W imieniu Św. Soboru Biskupów PAKP, w odpowiedzi na Pana/Pani pismo w sprawie autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Ukrainie jednoznacznie informuję, że Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny był i jest za przyznaniem pełnej samodzielności – autokefalii Cerkwi Prawosławnej w Ukrainie.

O tym, jako zwierzchnik Cerkwi mówiłem w swoim wystąpieniu podczas soboru na Krecie. Stanowisko PAKP jest jasne i zgodne z nauką Cerkwi Prawosławnej. Nadanie autokefalii Cerkwi w Ukrainie winno się odbyć w oparciu o normy natury dogmatyczno – kanonicznej całej Cerkwi, a nie grupie raskolników. Odstępcy od Cerkwi, przy tym pozbawieni święceń kapłańskich, nie mogą reprezentować zdrowego organizmu cerkiewnego. Jest to działanie niekanoniczne i narusza jedność eucharystyczną i międzyprawosławną. O tym nasi wierni, autorzy listu, powinni wiedzieć.

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny pracuje wraz z innymi Cerkwiami, w wymiarze międzynarodowym, nad uregulowaniem życia cerkiewnego w Ukrainie. Modli się w tej intencji i wzywa wszystkich komu miła jest jedność Prawosławia i pokój międzyludzki, aby Bóg darował tę jedność bratniej Ukrainie.

Wszystkich, kto troszczy się o życie cerkiewne, w imieniu Św. Soboru Biskupów proszę o usilne modlitwy w powyższej intencji. + Metropolita Sawa. 13 marca 2019”.

W kontekście spraw wewnętrznych, przyjęto sprawozdania z życia poszczególnych diecezji naszej Cerkwi za 2018 rok; sprawozdanie z działalności seminarium duchownego i życia mniszego w naszych monasterach. Oceniono i wyciągnięto stosowne wnioski co do przyszłej działalności cerkiewnej, zwracając uwagę na wzmocnienie aktywności cerkiewnej duchowieństwa i wiernych mając na uwadze sekularyzację życia. W celu zapoznania duchowieństwa ze zmianami zachodzącymi w szkolnictwie postanowiono też zorganizować w każdej diecezji konferencje katechetyczne przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/2020.

Ponadto, z okazji św. Paschy 2019 r. św. Sobór Biskupów przyznał nagrody dla duchowieństwa. W dekanacie sokólskim przywilejem noszenia mitry zostali nagrodzeni: ks. prot. Józef Sitkiewicz z Nowego Dworu oraz ks. prot. Mikołaj Dejneko z Dąbrowy Białostockiej. 

Aksios czcigodni ojcowie!

Na łamach portalu poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie i miejscu uroczystości wręczenia nagród duchownym.

 

 

Adam Matyszczyk

Script logo