Orędzie Paschalne JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego

Orędzie Paschalne JE Najprzewielebniejszego Jakuba, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, do Czcigodnego Duchowieństwa, miłujących Boga Braci i Sióstr zakonnych i wszystkich wiernych diecezji białostocko-gdańskiej. Zasnąłeś w ciele jako martwy, Królu i Panie, po trzech powstałeś dniach, Adama podniosłeś ze zniszczenia i zniewoliłeś śmierć: Pascha niezniszczalności świata zbawienie (eksapostilarion Paschy).
Chrystus Zmartwychwstał!

Święto Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa jest największym świętem chrześcijańskim. Nazywane jest „świętem świąt”. W nim bowiem przeżywamy zwycięstwo życia nad śmiercią, którego dokonał Ukrzyżowany i Zmartwychwstały Chrystus. Będąc prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, Jezus Chrystus zstąpiwszy swą duszą do piekieł, niweczy wrota piekielne, wyprowadzając stamtąd wszystkich sprawiedliwych, a zmartwychwstając jako pierwszy, daje nam pewność zmartwychwstania każdego. W dniu Paschy stajemy więc przed faktem zmartwychwstania w dniu ostatecznym i życia wiecznego w Królestwie niebieskim. Wymaga to jednak od nas właściwej postawy i odpowiedniego życia na ziemi. Od tego bowiem zależy nasz udział w Zmartwychwstaniu Pana i życiu wiecznym.

Nieprzypadkowo święty apostoł Paweł pisał w swym licie do Koryntian: Skoro zmarli nie zmartwychwstają, to jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy (1Kor. 15, 32). Wzywając do właściwego życia przekonywał: Przeto, bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając, że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu (1Kor 15, 58). Słowa te są aktualne po wsze czasy. Dotyczą one również każdego z nas. Wiara w przyszłe zmartwychwstanie wzywa nas do życia w wierze zgodnie z ideałami Ewangelii, w miłości do Boga i bliźniego, ze świadomością, że każdy nasz czyn jest ważny dla wieczności. Nasze życie winno być odpowiedzią na miłość Stwórcy, Który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J. 3, 16).

Choć wydaje się, że przykazania ewangeliczne są tak oczywiste, a poza tym, proste i łatwe, to jednak kiedy próbujemy wcielić je w życiu, okazuje się, że stają się wtedy trudne do spełnienia. Kiedy tylko chcemy żyć według ideału ewangelicznego, jesteśmy wówczas kuszeni i wystawiani na próbę, a to, co wydaje się łatwe, staje się brzemieniem nie do uniesienia. Jest tak, ponieważ szatan stara się przeszkodzić w realizacji naszego zbawienia.

Zgodnie ze słowami Ojców Kościoła dążenie do zbawienia jest wielką walką wewnętrzną, a polem bitwy jest nasze serce. To dlatego świat jest ciągle pogrążony w grzechu. Jest on przepełniony ludzką zawiścią, ciągłą walką i niesprawiedliwością, oraz cierpieniem sprawiedliwych. Zmartwychwstanie i życie wieczne w Królestwie niebieskim należy jednak do tych, którzy podejmują walkę wewnętrzną.

Grzech nie może być przezwyciężony siłą zewnętrzną. Walka z nim zaczyna się wewnątrz nas, a najlepszym orężem przeciwko niemu jest modlitwa i post. Wiedząc o tym, iż są to najlepsze środki do walki ze złymi duchami (Mt. 17, 21), Cerkiew wzywa nas do stosowania ich w naszym życiu. Czyni to w szczególny sposób podczas Wielkiego Postu poprzedzającego święto Zmartwychwstania Pańskiego. Korzystać z nich możemy zawsze, ale szczególnie wtedy, gdy trapią nas grzeszne myśli i namiętności.

Jak ważnym jest, by o tym nie zapominać. Spoczywa na nas też obowiązek przekazywania tego bogatego doświadczenia Cerkwi, wyrażonego w spuściźnie Ojców Kościoła, naszym dzieciom.

Doświadczenie Wielkiego Postu, do przeżywania którego zachęca Cerkiew, jest niezbędne w doskonaleniu osobistym. Prócz tego pomaga we właściwym przeżywaniu Święta Zmartwychwstania Pana. Każdy wie z doświadczenia, iż właściwie przeżyty post daje swój owoc w postaci wielkiej radości podczas święta Paschy. Ta radość ma nas zachęcać do ciągłej walki z grzechem i wewnętrznej przemiany. Jest ona swoistą antycypacją radości, która nas oczekuje po zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Ta radość, niczym radość apostołów przeżyta na górze Tabor podczas Przemienienia Pańskiego, ma nas prowadzić przez wszelkie trudności życia, abyśmy nie zwątpili pod naciskiem pokus tego świata i zawsze dążyli do prawdziwej światłości, którą jest Chrystus. On jest naszą nadzieją i radością, odkupił nas bowiem swą drogocenną krwią (1P. 1, 19) z niewoli grzechu i dał nam życie wieczne.

W tej wielkiej paschalnej radości i nadziei na życie wieczne pozdrawiam: miłujące Boga duchowieństwo, mnichów i mniszki, naszą młodzież i dzieci, i wszystkich wiernych diecezji białostocko-gdańskiej oraz życzę, aby paschalna radość stała się udziałem nas wszystkich.

Zmartwychwstały Pan niech obficie obdarza wszystkich swą łaską, miłością i błogosławieństwem.

Chrystus Zmartwychwstał - Zaiste Zmartwychwstał!

+ Jakub

Prawosławny Arcybiskup Białostocki i Gdański

Białystok – Gdańsk, Święto Zmartwychwstania Chrystusa Pana 2019 r.

Script logo