Parafia śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie - zapytanie ofertowe

 • Cerkiew śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie

  Cerkiew śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie

Zapytanie ofertowe
dla zadania pn.: „Remont zabytkowej cerkwi parafialnej Śww. App. Piotra i Pawła w Samogródzie”.
Wykonanie projektu i dokumentacji technicznej  z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach oraz robót budowlanych według PFU (koncepcji)  dla inwestycji pn.: „Remont zabytkowej cerkwi parafialnej Śww. App. Piotra i Pawła w Samogródzie”.

I. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

„Remont zabytkowej cerkwi parafialnej Śww. App. Piotra i Pawła w Samogródzie”. Projekt uzyskał dofinansowanie (wstępna promesa) z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Rządowego Programu Polski Ład. Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Szudziałowo.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i dokumentacji technicznej  z wymaganymi uzgodnieniami we wszystkich branżach oraz prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane, polegające na kompleksowym zabezpieczeniu cerkwi w Suchyniczach (Samogródzie) w postaci wymiany instalacji elektrycznej, alarmowej, montaż systemu instalacji pożarowej, remont instalacji odgromowej, renowacji ścian i sufitów, remontu podłogi, remontu stolarki drzwiowej, w tym renowacja istniejących drzwi.

Zakres prac obejmować będzie:

 1. Prace przygotowawcze:
 • wykonanie projektu i dokumentacji technicznej,
 • otrzymanie wymaganych pozwoleń i dokonanie ewentualnych  uzgodnień we wszystkich branżach
 1. Renowacja podłogi:
 • przebudowa podłogi, usunięcie uszkodzonych elementów konstrukcji podłogi, wykonanie nowej konstrukcji, wykonanie deskowania podłogowego z wykorzystaniem jak największej liczby istniejącego deskowania podłogowego
 1. Remont sufitu i ścian wewnętrznych
 • wymiana deskowania, wykonanie nowej dekoracji
 • odnowienie istniejących powierzchni ścian, ich impregnacja oraz malowanie, wykonanie nowych elementów dekoracyjnych znajdujących się na najwyższych częściach ścian – wizerunki Świętych
 1. Wymiana instalacji elektrycznej, alarmowej, montaż systemu sygnalizacji pożarowej, remont instalacji odgromowej
 2. Remont stolarki drzwiowej, w tym renowacja istniejących drzwi pomiędzy przedsionkiem a nawą główną. W PFU istnieje błędny zapis montażu kraty drzwiowej, która nie jest przedmiotem zamówienia.
 3. Wykonanie tablicy informacyjnej z informacją o dofinansowaniu zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z wytycznymi zawartymi w §12 Załącznika do uchwały nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022r.
 4. Prace muszą zostać wykonane zgodnie z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, pozwoleniem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.

Przed złożeniem oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej przez Wykonawcę. Termin i zasady udziału w wizji lokalnej – należy ustalić poprzez numer tel. 531055625. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji lokalnej.

Dane kontaktowe dla Wykonawców:

Parafia Prawosławna ŚWW. APP.Piotra i Pawła w Samogródzie

Ks. Adrian Charytoniuk

Tel. 531055625

II. Warunki zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia: maksymalnie do 15.10.2025 roku.
 2. Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres minimum 5 lat.
 3. Warunki płatności: 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury.
 4. Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 2. a) w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowali co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na renowacji lub czyszczeniu zabytkowych elementów drewnianych na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

 1. b) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania dokumentacji projektowych oraz prac w ramach Projektu:
 • osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a. ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568)
 • osoby posiadającej kwalifikacje uprawniające do przyjęcia obowiązku kierowania pracami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c. ww. ustawy wraz z zobowiązaniem do faktycznego przyjęcia tych obowiązków w przypadku wyboru oferty.

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

 IV. Kryteria oceny ofert:

 • w zakresie określonym w punkcie III.1.a) - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów
 • w zakresie określonym w podpunkcie III.1.b) spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów
 • najniższa cena – 100%
 • gwarancja – min. 5 lat gwarancji

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

V. Tryb zamówienia

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.
 2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.
 5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
 2. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
 4. Wykonawca po podpisaniu umowy opracuje harmonogram rzeczowo-finansowy, który będzie uwzględniać podział wynagrodzenia na etapy w sposób określony na zasadach płatności Polskiego Ładu (zgodnie z § 4 ust. 3 i ust. 7 projektu umowy).
 5. Ewentualne spory w relacjach z wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, poddane zostaną mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.

VI. Sposób oraz termin złożenia ofert:

Oferty należy składać wyłącznie osobiście w siedzibie Parafii (po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. ), listownie na adres: Suchynicze 80, 16-113 Szudziałowo do dnia 01.07.2024 r. Na kopercie powinien znajdować się napis: dotyczy zapytania ofertowego: „Remont zabytkowej cerkwi parafialnej Śww. App. Piotra i Pawła w Samogródzie”.

Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo wynika z reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego.

Proboszcz Parafii ks. Adrian Charytoniuk

 

 

 

Script logo