Walne Zgromadzenie Członków Bractwa Św. Spirydona z Tremituntu

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

Dziś odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Św. Spirydona z Tremituntu. Członkowie i sympatycy organizacji spotkali się w cerkwi św. Aleksandra Newskiego na dziękczynnym molebnie. Nabożeństwu przewodniczył o. Włodzimierz Misiejuk. Część merytoryczną kontynuowano w kawiarni "Lira" Sokólskiego Ośrodka Kultury.

Na rozpoczęcie spotkania o. Justyn Jaroszuk wygłosił referat pt.: "Bractwo Cerkiewne Św. Spirydona instrumentem integracji w prawosławnej Europie". 

W trakcie kilkugodzinnych obrad zebrani mogli się zapoznać z dotychczasową działalnością Bractwa, na podstawie prezentacji przygotowanej przez zastępcę przewodniczącego Daniela Szczurko. Skarbnik - m. Elżbieta Kozłowska przedstawiła sprawozdanie finansowe za lata 2017-2019. Ustępujący przewodniczący Adam Matyszczyk wziął na siebie wyłączną odpowiedzialność za brak powołania nowych członków organizacji oraz za niedostateczne jego zdaniem zaangażowanie i aktywizację obecnych struktur.

Po wysłuchaniu sprawozdań, członkowie Walnego Zgromadzenia - jako najwyższy organ statutowy, udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Przeprowadzono także wybory nowych władz.

W skład zarządu, na nową 4-letnią kadencję wybrani zostali:

 • Daniel Szczurko - przewodniczący 
 • m. Joanna Maksymowicz-Jaroszuk - zastępca przewodniczącego
 • Piotr Kalenik - zastępca przewodniczącego
 • m. Elżbieta Kozłowska - skarbnik
 • Adam Matyszczyk - sekretarz

Do komisji rewizyjnej powołano:

 • Paweł Matys - przewodniczący
 • Katarzyna Jakimik - członek
 • Irena Żylińska - członek

Ponadto, uchwałą Walnego Zgromadzenia, powołano koordynatorów wspomagających zarząd, w osobach:

 • Szymon Chrzanowski - ds. prawno-administracyjnych
 • Katarzyna Kalenik - ds. działalności charytatywnej
 • Ewa Kuklicz - ds. pracy z dziećmi i młodzieżą
 • Jolanta Klejbuk - ds. zaopatrzenia i logistyki

Opiekunem duchowym Bractwa ponownie wybrano o. Justyna Jaroszuka, podczas jego nieobecności rolę tę będzie pełnił o. Marek Kozłowski.

Żywa była też dyskusja na temat przyszłości Bractwa. Padło kilka pomysłów, które mogłyby pozytywnie wpłynąć na dalszą działalność:

 • Częstsze spotkania bratczyków, w różnych parafiach, zarówno na kanwie duchowej jak i integracyjnej
 • O. Aleksander Klimuk podtrzymał propozycję udostępnienia domku należącego do parafii na potrzeby Bractwa
 • Powołanie grupy koordynatorów wspierającej zarząd w konkretnie przydzielonych dziedzinach

Powołany zarząd, na pierwszym posiedzeniu ukonstytuował swoje struktury oraz podjął pierwsze decyzje:

 • Powołanie na stałe funkcji protokolanta spotkań w osobie Barbary Matyszczyk
 • Kroniką Bractwa ustalono stronę www.cerkiew-sokolka.pl

Przypomnijmy, Bractwo Cerkiewne św. Spirydona zostało powołane przez abp Jakuba, dekretem z dnia 15 maja 2017 r. Terenem działania obejmuje cały obszar Dekanatu Sokólskiego, Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej. Celem działalności Bractwa jest: rozwijanie świadomości religijnej, wiedzy teologicznej, pielęgnowanie tradycji oraz rozwijanie i promowanie kultury prawosławia. Choć inicjując działalność organizacja miała dobre wzorce innych bractw prawosławnych działających w wielu miejscach naszego kraju, to na gruncie Sokólszczyzny samodzielnie przecierała szlaki, starając się sprostać administracyjnym procedurom oraz tworząc strukturę. Owe niełatwe podstawy stworzyły jednak swoisty fundament, na którym już ułożono pierwsze warstwy cegiełek. Każda z nich to werset wypowiedzianej modlitwy, spotkanie grupy osób, merytoryczna prelekcja, duchowe rozważania czy udana impreza integracyjna. Dość przypomnieć tylko niektóre z przedsięwzięć, które w ciągu tych 3 lat udało się zrealizować niemal w każdej z parafii dekanatu.

 • Wielkopostne gowienija dla młodzieży
 • Współorganizacja pieszej pielgrzymki na św. Górę Grabarkę
 • Dni kultury chrześcijańskiej
 • Pielgrzymki autokarowe
 • Spotkania prelekcyjne
 • Bale karnawałowe dla dzieci
 • Coroczna Małanka
 • Imprezy integracyjne 
 • Akcje charytatywne
 • Stoiska ze zniczami
 • Dofinansowania z samorządów, instytucji i UE
 • Projekt "Wokół Kultury Prawosławia"

Te kilka rzędów cegiełek to zalążek domu, w którym mieszka Bóg i chwała wszystkim budowniczym, którzy cementowali to swoim wolnym czasem i poświęceniem oraz tym, którzy będą to dzieło kontynuować w przyszłości. Dziękujemy przeto wszystkim, którzy przyłożyli do tego dzieła swoją dłoń, wszystkim kogo spotkaliśmy na swojej drodze. Dziękujemy władyce Jakubowi i ojcom duchownym. Dziękujemy wszystkim wspierającym, ofiarodawcom i wolontariuszom. Dziękujemy bratczykom obecnym na Walnym Zgromadzeniu. Dziękujemy ustępującemu zarządowi a nowemu życzymy wiary, nadziei i miłości. Wiary - iż z Bożą pomocą da się osiągnąć każdy cel, nadziei - na sens waszej drogi i czynów, które podejmiecie i w końcu miłości - jako podstawy międzyludzkich relacji. 

 

Adam Matyszczyk

Script logo