Święto parafialne w Samogródzie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

"Bogiem chronioną Ojczyznę naszą, naczelne władze państwowe, władze samorządowe, miłujące Boga wojsko - pobłogosław Boże swoim miłosierdziem oraz zachowaj na długie lata" - wybrzmiały dziś słowa mnogoletstwija podczas Boskiej Liturgii w Samogródzie. A wydźwięk tych słów był szczególny, gdyż na tegorocznych uroczystościach święta parafialnego obecni byli zarówno przedstawiciele władz centralnych jak też wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zaś nabożeństwom w dzień wspomnienia świętych apostołów Piotra i Pawła przewodniczył Arcybiskup Białostocki i Gdański Jakub.

Samogódzka cerkiew już dawno nie widziała tylu znamienitych gości. Na wspólnej modlitwie tłumnie zgromadzili się wierni, dzieci i młodzież, duchowieństwo oraz zaproszeni goście: senator RP Mariusz Gromko, członek Zarządu Województwa Podlaskiego Wiesława Burnos, Starosta Sokólski Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Burmistrz Krynek Jolanta Gudalewska, Wójt Gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz oraz Prezes LGD Szlak Tatarski Piotr Karol Bujwicki. Nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych oraz licznych instytucji.

W homilii abp Jakub przypomniał zebranym postacie św. apostołów Piotra i Pawła, podkreślając przy tym ich różną drogę powołania, którą ostatecznie podążyli za Chrystusem. Ich życie zaś hierarcha porównał do księgi, w której wierni mogą znaleźć odpowiedź na większość z nurtujących ich pytań - jak pójść ścieżką ku zbawieniu.  

- Na tym urokliwym miejscu, w tej świątyni, gromadzą nas dzisiaj dwie postacie, które żyły dwa tysiące lat temu. To apostoł Piotr i apostoł Paweł. Dwóch apostołów, których pamięć czcimy w jednym dniu. Według tradycji oddali oni swoje życie w tym samym dniu - chociaż nie w tym samym roku. Dwie postacie, które są całkiem od siebie odmienne jeśli patrzymy na ich charakter i mentalność - mówił.

W dalszej części hierarcha opowiedział o różnych drogach powołania: Piotra, urodzonego w Galilei prostego rybaka, który powołany został jako pierwszy i od początku oddany był Chrystusowi oraz urodzonego w Tarsie i wykształconego Pawła, który początkowo sam prześladował chrześcijan, a usłyszawszy głos z niebios, stał się gorliwym wyznawcą Chrystusa, głoszącym Jego naukę.

- Dwie postacie, tak odmienne, połączyła trzecia postać - Jezus Chrystus. I jeden i drugi z apostołów, po wezwaniu Chrystusa - apostoł Piotr za życia, apostoł Paweł już po Zmartwychwstaniu, zostawili wszystko i poszli za nim. Obaj oddali za Chrystusa swoje życie. Obaj nazywani są też apostołami pierwszymi wśród zwierzchnich. Apostoł Piotr, co wydaje się zrozumiałe, był pierwszym wśród zwierzchnich. Ale apostoł Paweł również otrzymał taki sam tytuł. Widząc jego oddanie i służbę oraz misyjną działalność, Cerkiew nadała mu równy tytuł z apostołem Piotrem. Podkreśla też ich wielkość obchodząc uroczyście ich święto w jeden dzień (...). Celem czczenia pamięci świętych jest stawianie ich za wzór oraz modlitwa o wstawiennictwo (...). Niech te dwie postacie, bardzo różniące się od siebie, a wśród nich także pozostali apostołowie, będą  dla nas wzorem w naszym życiu. W każdym bowiem momencie możemy znaleźć odpowiedź. Coś, co się wydarzyło w ich życiu może być odpowiedzią dla nas. Czytając Ewangelię, Dzieje Apostolskie i Listy Apostolskie, każdy z nas będzie miał odpowiedź jak ma postępować w każdym przypadku, który go spotyka w życiu - pouczał hierarcha.

Cerkiew, prócz wspaniałego śpiewu chóru pod kierownictwem lektora Daniela Grygiewicza, rozbrzmiała także gromkim Aksios. Trzykrotnie "godzien" powtórzono w chwili, gdy ks. Piotr Hanczaruk odbierał z rąk władyki Jakuba złoty krzyż - tegoroczną nagrodę paschalną przyznaną duchownemu za służbę Cerkwi. Za chórem i wiernymi powtarzamy i my - Aksios czcigodny ojcze Piotrze!  

Zwieńczeniem uroczystości była procesja, podczas której władyka poświęcił cerkiew po jej generalnym remoncie zewnętrznej elewacji. Następnie hierarcha raz jeszcze zwrócił się do zgromadzonych na przycerkiewnym placu, dziękując wszystkim zebranym za wspólną modlitwę. W szczególny sposób podziękował zaś proboszczowi o. Adrianowi Charytoniukowi, który już 11 lat opiekuje się specyficzną samogródzką parafią, położoną na uboczu pomiędzy trzema miejscowościami. Właśnie z uwag na to oddalenie oraz zabytkową świątynię, która wymagała remontu, władyka Jakub wyraził szczególne wyrazy wdzięczności za to wszystko co udało się zrobić. Podkreślił także fakt, iż po ukończeniu seminarium o. Adrian sam zadeklarował chęć posługi właśnie w tej parafii.

- Najlepszą nagrodą jest ta, która nas oczekuje w życiu wiecznym. Za ten wysiłek, za wszystkie trudności, które napotkałeś w tym miejscu, życzę aby Bóg wynagradzał cię i w tym życiu i w życiu wiecznym. Podobnie Twoich pomocników, poczynając od matuszki, która jest zawsze twoją pierwszą podporą - mówił hierarcha. 

Po zakończeniu nabożeństwa rozmawialiśmy z proboszczem, zarówno o teraźniejszości życia parafii jak i planach na przyszłość.

- Za nami remont zewnętrzny świątyni. W tym roku, przy Bożej pomocy, zrealizujemy kolejne przedsięwzięcie przy naszej cerkwi, a dokładniej wokół - ogrodzenie z bramą główną. Jest to inwestycja, która pozwoli zamknąć pewien etap naszych prac. W tym roku wrócą też do nas dwie ikony: ,,Salvador Mudni" i ,,Dwanaście świąt", które są obecnie poddawane pracom konserwatorskim w jednej z pracowni w Warszawie. Nie spoczywamy na laurach i przed nami kolejne wyzwania. Jesteśmy w trakcie przygotowania projektu instalacji elektrycznej naszej cerkwi, która od dawna wymaga wymiany. W tym samym wniosku będziemy uwzględniać również remont podłogi, gdyż nowa instalacja będzie ułożona pod nią. Są jeszcze inne prace związane z domem i cmentarzem parafialnym, które również wymagają wdrożenia. Wierzymy, że z Bożą pomocą, uda nam się zrealizować znaczną część naszym zamierzeń - mówił duchowny.

Tego rodzaju podsumowanie do dobry czas także i na podziękowania, za pomoc i trud pracy na rzecz parafii. O. Adrian miał jednak problem, by podczas krótkiej rozmowy podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do rozwoju samogródzkiej cerkwi.

- Nie sposób w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy wspierają nas na różne sposoby. Dziękujemy władzom i pracownikom: Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Starostwa Powiatowego w Sokółce, Lokalnej Grupy Działania ,,Szlak Tatarski", funkcjonariuszom Straży Granicznej i Straży Pożarnej, a szczególnie wszystkim wiernym i tym, którym historia i współczesność naszej parafii jest bliska sercu. Serdecznie dziękujemy za wszystko i prosimy ażebyście o nas nie zapominali. Ze swojej strony zapewniamy was o naszej modlitwie przed Ołtarzem Najwyższego. Niech miłujący człowieka Bóg obdarzy was zdrowiem i pokojem. Bóg zapłać i Spasi Hospodi - dodał z nieskrywaną radością.

Wdzięczność za pomoc parafii śww. app. Piotra i Pawła w Samogródzie wyraził też zwierzchnik diecezji białostocko-gdańskiej. Abp Jakub nagrodził listami pochwalnymi: Wiesławę Burnos, Piotra Rećko, Tadeusza Tokarewicza i Piotra Bujwickiego, a także miejscowy chór parafialny.

Nagrodzeni zgodnie podkreślali fakt dobrej współpracy z parafią oraz wyrażali uznanie dla zaangażowania proboszcza. Podkreślali także ogromne znaczenie podlaskiej wielokulturowości, jako wartości dla całego kraju. Prawosławną architekturę sakralną określali zaś mianem pereł Podlasia, o które warto dbać, inwestując zarówno środki unijne jak i własne samorządów. Samogródzka parafia wzbogaciła się także o utensylia liturgiczne przekazane w darze przez Panią Wiesławę Burnos w imieniu Marszałka Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa oraz przybornik do chrztu podarowany przez Starostę Sokólskiego Piotra Rećko i Zarząd Powiatu. Na dowód wdzięczności i gratulacji, pamiątkową szablę wręczył zaś proboszczowi Prezes LGD Szlak Tatarski Piotr Karol Bujwicki. 

Choć samogródzka cerkiew położona jest nieco na uboczu, to jej duchowość, historia oraz wyjątkowe walory architektoniczne przyciągają nie tylko wiernych ale i liczne grono turystów i miłośników zabytków. 

- Każdego roku gościmy w naszej cerkwi i parafii wielu wspaniałych ludzi. Od młodzieży z jednej z warszawskich szkół, poprzez zorganizowane grupy rowerowe, motocyklowe i autokarowe, po indywidualnych turystów. Wszystkich witamy z serdecznością i przekazujemy historię naszej świątyni i naszego w cudownego wielokulturowego Podlasia. Pozdrawiamy Was i zapraszamy ponownie - dodał na zakończenie proboszcz.


Adam Matyszczyk

  • Foto: Szymon Wrześniewski

    Foto: Szymon Wrześniewski

Script logo