Parafia w Samogródzie - zapytanie ofertowe

  • Cerkiew śww Piotra i Pawła w Samogródzie

    Cerkiew śww Piotra i Pawła w Samogródzie

Parafia Prawosławna p/w Św. Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie z siedzibą w Suchynicze 80, kol. Samogród, 16-113 Szudziałowo, NIP 5451453634, REGON 050310486 zwana dalej „Zamawiającym”, w związku z realizacją projektu pn.: „Roboty remontowo-konserwatorskie ścian zewnętrznych - podwalin i elewacji z renowacją szalówki zewnętrznej zabytkowej cerkwi p/w Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie” nr WND-RPPD.08.06.00-20-0225/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie: 8.6.Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, priorytet inwestycyjny: 9.4.Inwestycje dokonywane w kontekście strategii na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0225/18-00 z dn. 08.12.2018 r. zaprasza do składania ofert na:

„Wykonanie robót remontowo-konserwatorskich ścian zewnętrznych - podwalin i elewacji z renowacją szalówki zewnętrznej zabytkowej cerkwi p/w Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie”

I. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-konserwatorskich ścian zewnętrznych –podwalin i elewacji z renowacją szalówki zewnętrznej zabytkowej cerkwi p/w Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie.
2. Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
3. Prace prowadzone będą pod nadzorem właściwego obszarowo Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Jeżeli w dokumentacji projektowej wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, lub opisano przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje te produkty lub usługi, normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów technicznych asortymentu wymaganego przez Zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).
5. Miejsce realizacji zamówienia: województwo podlaskie, powiat sokólski, miejscowość: Suchynicze, dz. nr 408.
6. Celem zamówienia jest zakup robót budowlanych, polegających na remoncie podwalin
i elewacji, z renowacją szalówki zewnętrznej pn. „Roboty remontowo-konserwatorskie ścian zewnętrznych – podwalin i elewacji z renowacją szalówki zewnętrznej zabytkowej cerkwi p/w Świętych Apostołów Piotra i Pawła Samogródzie”, Suchynicze, gmina Szudziałowo, dz. nr 408

II. Nazwa i kod zgodnie z CPV
45 00 00 00-7 Roboty budowlane
45 45 30 00 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne
45 42 00 00 – 7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45 26 00 00-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45 44 00 00 – 3 Roboty malarskie i szklarskie
45 44 30 00 – 4 Roboty elewacyjne

III. Obowiązki Wykonawcy
Przy realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z przedstawicielem Zamawiającego oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego. W szczególności jest on zobowiązany do konsultowania z Zamawiającym prac związanych z realizacją zamówienia, prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zgodnie z aktualną wiedzą techniczną oraz dokumentacją projektową, wydanymi pozwoleniami na budowę, wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Szczegółowe obowiązki stron opisuje wzór umowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

IV. Termin wykonania prac:
Realizacja zamówienia do dnia 30 września 2019 r.
V. Wadium
1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1000,00 zł.
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wnoszenie wadium, jego utratę i zwrot Zamawiający będzie procedował zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej „Pzp” art. 45 i 46.
4. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert spowoduje odrzucenie oferty.
5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Gwarancja składana przez Wykonawcę jako wadium powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wszystkich współwykonawców lub lidera Konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
c) kwotę gwarancji,
d) termin ważności gwarancji,
e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o zaistnieniu jednej z przesłanek określonych w art. 46 ust. 4a lub 46 ust. 5 ustawy Pzp,
f) gwarancja/poręczenie powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe,
g) gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
h) wszelkie spory dotyczące gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego,
i) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania ofertą.
7. Miejsce i sposób wniesienia wadium:
a) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sokółce 20 8093 0000 0003 3806 2000 0010
b) podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium –wykonanie robót remontowo-konserwatorskich 1/2019”.
Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
c) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w sposób umożliwiający jego zwrot. Zaleca się załączenie w ofercie kopii tego dokumentu.
8. Termin wniesienia wadium:
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
9. Zwrot wadium:
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.
10. Utrata wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, także w przypadku gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE tj.:
a) nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
- udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
- korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji zamawiającej lub wykonawcy;
- nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
- przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
- prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
- pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
b) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania (formularz ofertowy).
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania (formularz ofertowy).
3. Wykonawca ubiegający się o wykonanie zamówienia musi spełniać warunki dotyczące:
1) wiedzy i doświadczenia:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się:
wykonaniem nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie co najmniej 2 remontów/konserwacji obiektu budowlanego w zakresie, których było strumieniowo cinieniowe szkiełkowanie powierzchni;
2) osób zdolnych do wykonania zamówienia
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać si:
a) osobę skierowaną do realizacji zamówienia publicznego, jako kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno–budowlanej, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnionymi do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, posiadającą co najmniej 2 letnią praktykę zawodową zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także nadań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

4. Dokumenty i oświadczenia niezbędne do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udział w postępowaniu- na formularzu ofertowym- załącznik nr 2;
Oraz Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najwyżej ocenioną (otrzyma najwy ższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert) zostanie wezwany do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (na lub wg załącznika nr 4), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (na lub wg załącznika nr 5);
Uwaga:
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek doświadczenia Wykonawcy zostanie uznany za spełniony, jeżeli jeden z członków konsorcjum wykaże się wykonaniem obydwu prac wymaganych w pkt. 3 ppkt. 3 lit. a powyżej; prace nie podlegają sumowaniu (zapis stosuje się odpowiednio do innych podmiotów),
 doświadczenie Wykonawcy i osób będzie uznawane, gdy Wykonawca wykaże prace zakończone.
5. Wykonawcy, w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu mogą polegać na zasobach innych podmiotów - informacje o tych podmiotach Wykonawca zamieszcza w ofercie załączając dokument innego podmiotu (np. zobowiązanie do współpracy), z którego będzie wynikać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału tego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Zamawiający wymaga aby wskazane przez Wykonawcę inne podmioty nie podlegały wykluczeniu z postępowania na zasadach określonych w rozdz. VI pkt. 1 i 2 zapytania.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, dotyczy to wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).
2) Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem.
4) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5) Wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6) Zamawiający może żądać od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się również Wykonawcy z innych państw. Wykonawcy zagraniczni powinni wówczas przedłożyć wszystkie wymagane załączniki. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

VII Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
VIII Sposób obliczenia ceny oferty
1. Cena ofertowa brutto stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiarów robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń, za wyjątkiem sytuacji określonych we wzorze umowy.
2. Cena musi zawierać wszystkie koszty wynikające z zapytania wraz z załącznikami, wykonania wszystkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i wyburzeniowych, odtworzeniowych wraz z inwentaryzacją, powykonawczą wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające ze wzoru umowy.
3. Podstawą do określenia cen poszczególnych elementów, jak i ceny całkowitej oferty jest zakres robót określony w zapytaniu. W przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w ofercie wszystkich robót(prac) wynikających z zamówienia, z którym zostanie podpisana umowa nie otrzyma on za nie dodatkowego wynagrodzenia
4. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.
5. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawcy zaleca się szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, sprawdzenie warunków jego wykonania oraz skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
6. Wykonawcy obliczając cenę ofertową zobowiązani są uwzględnić wszystkie znane Wykonawcom w dniu składnia ofert zmiany przepisów prawa, które mogą mieć wpływ na wysokość kosztów wykonania zamówienia.
7. Przedmiar robót, dołączony do niniejszego Zapytania, jest wyłącznie dokumentem informacyjnym, z którego Wykonawca może skorzystać w celu określenia zakresu rodzajowego wymaganych prac, ale nie ma takiego obowiązku.
8. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT.
9. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmuję cenę brutto określoną w formularzu ofertowym.
10. Wykonawca ma obowiązek sporządzić kosztorysy i w przypadku wyboru jego oferty, przekazać go zamawiającemu po podpisaniu umowy (w terminie określonym we wzorze umowy).
11. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
12. Wykonawca sporządzi kosztorysy uwzględniając wszystkie elementy zamówienia wg następujących zasad:
1) w kosztorysie należy wskazać czynniki cenotwórcze przyjęte do sporządzenia ofert: stawka R, Ko, Z, Kz;
2) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysach.
3) Zamawiający przyjmować będzie, że prawidłowo podana została cena ofertowa (jako kwota wynagrodzenia ryczałtowego), bez względu na sposób jej obliczenia (tzn. bez względu na ewentualne istniejące błędy rachunkowe lub braki w kosztorysach).
IX Kryteria i tryb oceny ofert
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami:
1) cena ofertowa brutto (C)– 80 %
2) okres gwarancji jakości (G) – 20 %
gdzie 1% =1 pkt., oferta może uzyskać max. 80 pkt.
2. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
1) w zakresie kryterium „cena” każdej z ocenianych ofert zostanie przypisana następująca liczba punktów wg wzoru:
Cena brutto
NAJNIŻSZEJ Z NIEODRZUCONYCH OFERT
Pc = -------------------------------------------------------- x 80 pkt.
Cena brutto
OCENIANEJ OFERTY
gdzie:
Pc - liczba punktów za kryterium „cena”
Za kryterium „cena” oferta może otrzymać maksymalnie 80 pkt.
2) ocena ofert w kryterium „okres gwarancji jakości” każdej z ocenianych ofert zostanie przypisana następująca liczba punktów:
4 lata – 0 punktów
5 lat–20 punktów
Za kryterium „okres gwarancji jakości” oferta może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

Minimalny okres gwarancji wynosi 4 lata. Zaoferowanie okresu krótszego niż minimalny będzie skutkował odrzuceniem oferty z postępowania. Jeżeli wykonawca nie określi w formularzu ofertowym okresu gwarancji, Zamawiający przypisze ofercie termin min. wymagany.
3) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów wg wzoru: P = Pc + Pg
4) Punkty zostaną obliczone w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.
5) Wynik – oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans – najwyższą liczbę przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria, zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części zamówienia, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów – decydujące będzie kryterium ceny, a w przypadku złożenie ofert z takimi samymi cenami – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych ofert cenowych.
6) Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

X Dokumenty i oświadczenia które należy dołączyć do oferty
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami niezbędnymi do oceny oferty- wg załącznika nr 2 do Zapytania.
2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3. Pełnomocnictwo o którym mowa w ppkt. 2 nie jest wymagane, jeżeli prawo do podpisania oferty wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą lub jeżeli dokumenty te można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
4. Potwierdzenie złożenia wadium.
5. Ewentualnie zobowiązanie podmiotu trzeciego zgodnie z rozdz. VI pkt. 5 Zapytania.

XI Miejsce, termin i forma złożenia oferty
1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej do dnia 24.06.2019 r., do godziny 10:45 na adres: Parafia Prawosławna pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie, Suchynicze 80, 16-113 Szudziałowo, w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą postępowania.

Parafia Prawosławna pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie, Suchynicze 80, 16-113 Szudziałowo
z dopiskiem:
Oferta na: „Roboty remontowo-konserwatorskie ścian zewnętrznych –podwalin i elewacji z renowacją szalówki zewnętrznej zabytkowej cerkwi p/w Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie” -1/2019
Nie otwierać przed dniem: 24.06.2019 r. godz. 11:00
Na kopercie/opakowaniu należy podać: nazwę i adres siedziby Wykonawcy oraz numer telefonu/e-mail.

2. Otwarcie ofert jest jawne, nastąpi w dniu 24.06. 2019 r. o godzinie 11:00.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia informacji na temat nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz cen ofert – na wniosek Wykonawcy.
4. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane, Wykonawca zostanie powiadomiony o wpłynięciu oferty po wyznaczonym terminie.
XII Termin związania ofertą
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego jest Ks. Adrian Charytoniuk tel. 531 055 625. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać w formie pisemnej lub elektronicznej e-mailem: parafiasamogrod@o2.pl
XIV. Udzielanie wyjaśnień i modyfikacja Zapytania
1. Wykonawcy mogą składać zapytania dotyczące przedmiotowego Zapytania. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania dotrze do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa .
2. terminu składania ofert. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania wpłynął po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający będzie miał prawo udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
3. Pytania Wykonawców powinny być sformułowane e-mailowo i przesyłane na adres:
parafiasamogrod@o2.pl
4. Odpowiedzi przekazywane są Wykonawcom zadającym pytania i publikowane na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródeł zapytania.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. Jeżeli w wyniku zmiany niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym na swojej stronie internetowej.

XV. Umowa z Wykonawcą
1. Umowa z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie zawarta na warunkach określonych we wzorze umowy wg załącznika nr 3 do Zapytania.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie opisanym we wzorze umowy.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia, w kwocie nie niższej niż wartość zawieranej umowy. W przypadku posiadania ubezpieczenia na okres krótszy niż termin realizacji zamówienia, zobowiązanie do przedłużenia polisy do czasu zakończenia realizacji zamówienia.
4. Po podpisaniu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy robót uwzględniający stopień zaawansowania robót przy założeniu, że płatności będą realizowane częściami, za faktycznie wykonane i odebrane roboty.
XVI. Inne informacje dotyczące Zapytania
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.
4. Wykonawca, którego oferta zdobędzie najwyższą ilość punktów zobowiązany będzie, na wezwanie Zamawiającego, do dostarczenia w terminie 5 dni dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5. Dokumenty załączone do oferty powinny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (podpisuje osoba upoważniona do podpisywania oferty).
6. Oferta ma być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
7. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.
8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. Każda zapisana strona oferty oraz załączonych oświadczeń i dokumentów powinna być ponumerowana kolejnymi numerami a wszystkie kartki oferty należy spiąć w sposób trwały.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Zamawiający zastrzega możliwość jednokrotnego wezwania Wykonawców do uzupełnienia oferty w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdz. VI, w tym zobowiązań innych podmiotów oraz dokumentów pełnomocnictw. Do uzupełnień stosuje się odpowiednio przepisy art. 26 ust. 3 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.). Nie podlegają uzupełnieniu informacje wymagane w ramach kryteriów oceny ofert.
12. Zamawiający zastrzega możliwość wezwanie Wykonawców do złożenia wyjaśnień co do treści złożonej oferty. Złożone wyjaśnienia nie mogą prowadzić do zmiany treści oferty.
13. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania zarówno przed, jak i po otwarciu ofert, przed zawarciem umowy w szczególności, gdy:
1) brak jest ważnych ofert lub gdy wszystkie oferty zostaną odrzucone,
2) cena najkorzystniejszej oferty przekracza wysokość kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zadań,
3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
4) instytucja finansująca zamówienie odmówi finansowania realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego;
14. Zamawiający dopuszcza możliwość odrzucenia oferty w przypadku gdy:
1) Wykonawca zaproponuje rażąco niską cenę za wykonanie zamówienia,
2) gdy ta nie będzie spełniać wymagań stawianych przez Zamawiającego, tj. oferta nie będzie ważna, bądź w sytuacji gdy Wykonawca nie będzie spełniać warunków udziału w postępowaniu, tj. Wykonawca zostanie wykluczony;
15. W przypadku uchylenia się wybranego Wykonawcy od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru kolejnego Wykonawcy.
16. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zapytaniu stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zatwierdził:

.................................................................
(podpis)


Załączniki:
Załącznik nr 1 – Dokumentacja projektowa
Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 – Wzór umowy
Załącznik nr 4 – Wykaz robót budowlanych
Załącznik nr 5 – Wykaz osób

Script logo