Gdzie dwóch albo trzech zebranych w moje imię... - cerkiew w Samogródzie

  • Foto: Adam Matyszczyk, ks Adrian Charytoniuk

    Foto: Adam Matyszczyk, ks Adrian Charytoniuk

,,Gdzie dwóch albo trzech zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich" (Mt.18,20). Dziękujemy Bogu za kolejny rok, w którym nasza parafialna cerkiew sukcesywnie odzyskiwała swoją niesamowitą piękność. Był to rok bardzo pracowity, a efekty tej pracy można zobaczyć odwiedzając XIX-wieczną samogródzką cerkiew.
 
W 2019 r., zrealizowaliśmy kolejny etap zewnętrznych prac remontowo - konserwatorskich naszej pięknej cerkwi, jednocześnie starając się zachować jej pierwotny wgląd. W trakcie działań wymieniliśmy ok. 75% zniszczonych podwalin na nowe, pozostawiając i zabezpieczając te, które bezpiecznie spełniały jeszcze swoją rolę. Elementy starej szalówki, które można było wykorzystać, po oczyszczeniu metodą szkiełkowania zostały pozostawione. 80% pozostałej, znacznie nadgryzionej zębem czasu, wymieniliśmy na nową. Podobnie uczyniliśmy z drewnianymi elementami dekoracyjnymi świątyni. Zakończywszy układanie szalówki, całą zewnętrzną część cerkwi pomalowaliśmy, zgodnie z wytycznymi Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie prac przy podwalinach zaistniała konieczność wzmocnienia konstrukcji fundamentów. W tym celu niezbędne było wykonanie odwiertów geologicznych, w celu zbadania nośności gruntu, przygotowanie odrębnego projektu architektoniczno - budowlanego oraz uzyskanie stosownych pozwoleń. Dzięki Bożej pomocy i ludzkiej życzliwości dodatkową dokumentację udało nam się sprawnie skompletować.
 
Wśród prac dodatkowych należy wyszczególnić wymianę zewnętrznego oświetlenia oraz wykonanie nowej instalacji odgromowej, po kontroli funkcjonariusza PSP w Sokółce. Wszystkie wyżej wymienione prace zostały wykonane do 25.11.2019 r. i odebrane przez osoby i instytucje do tego powołane. Do realizacji wytycznych konserwatorskich, zawartych w pozwoleniu, zostało wykonanie wokół cerkwi opaski z kamienia polnego. Czekamy również na dwie ikony: Św. Apostoła Piotra i Św. Apostoła Pawła, które zostaną umieszczone w szczytach świątyni od strony północnej i południowej. Ikony piszą siostry z Monasteru w Zwierkach. Dodatkowym elementem na placu cerkiewnym, związanym z projektem, jest tablica informacyjna.
 
Całkowity koszt prac opiewał na kwotę 225 tys. zł z czego 129 tys. zł to zarezerwowana kwota w Urzędzie Marszałkowskim a 46 tys. zł to wkład własny. Prace dodatkowe wraz z dokumentacją wyniosły 50 tys. zł. O refundację chociaż części tej kwoty będziemy wnioskować do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 
Kończąc jedną inwestycję, myślami już jesteśmy przy następnych. Nasze najbliższe plany skupiają się na ogrodzeniu cerkwi i pierwszych pracach w jej wnętrzu. W pracowni "ARCHE" powstaje projekt remontowo - budowlany i kosztorys muru. Będziemy sukcesywnie kompletować dokumenty i przygotowywać się do jednego z ostatnich etapów prac na zewnątrz świątyni. Wnikliwego sprawdzenia wymaga instalacja elektryczna. Jej modernizacja zapewne będzie niezbędna. Przy odbiorze prac miało miejsce spotkanie parafian z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku. Rozmowa dotyczyła kolorystki wnętrza cerkwi. Jej obecny stan daleko odbiega od tego, o którym była mowa na spotkaniu. W celu odtworzenia kolorystyki najbardziej zbliżonej do pierwotnej, niezbędne jest przeprowadzenie badań, polegających na stopniowym zdejmowaniu kolejnych warstw farby na fragmencie ścian i sufitu. Wierzymy, że przy duchowym i materialnym wsparciu uda się nam zrealizować te przedsięwzięcia.
 
Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy dołożyli swoją cegiełkę w kolejną inwestycję przy naszej cerkwi. Dziękuję Jego Ekscelencji Arcybiskupowi Jakubowi za arcypasterską opiekę nad naszą wspólnotą i pomoc w sprawach, których rozwiązanie z naszej perspektywy wydawało się niemożliwe. Dziękuję władzom i pracownikom instytucji zaangażowanych w nasze przedsięwzięcie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Starostwa Powiatowego w Sokółce, Urzędu Gminy w Szudziałowie, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku, Lokalnej Grupy Działania ,,Szlak Tatarski", Nadleśnictwa Krynki z siedzibą w Poczopku, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce - za merytoryczną pomoc i możliwość tak owocnej współpracy. Dziękuję Pracowni Architektonicznej ARCHE za życzliwość i wyrozumiałość oraz firmie Tomas Consulting za profesjonalizm przy przygotowywaniu dokumentacji rozliczanego wniosku. Dziękuję też wykonawcy, kierownikowi budowy oraz inspektorowi nadzoru za zaangażowanie w prawidłowy i sumienny przebieg prac.  
 
Najszczersze podziękowania składam na ręce naszych parafian i wszystkich, którzy nie zapominają o swoich korzeniach związanych z samogródzką cerkwią. Dziękuję ofiarodawcom, którym bliskie są nasze potrzeby. To nasza wspólna modlitwa, dyskusja, wsparcie i działanie, daje siły do dalszej mobilizacji naszej wspólnoty. Wszyscy razem, przy Opatrzności Bożej, pracujemy na nasze zbawienie czyniąc dobro. Dziękujmy Panu Bogu za każdy dzień...
 
Bóg zapłać!!!
 
ks. Adrian Charytoniuk

 

Script logo