Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów PAKP

  • Foto: Krzysztof Szeremeta

    Foto: Krzysztof Szeremeta

Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
W dniu 29 października 2019 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbył się Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W pracach soborowych wzięli udział wszyscy arcybiskupi i biskupi.

Sprawy zewnętrzne:

Święty Sobór Biskupów zapoznał się z treścią pism patriarchy serbskiego, arcybiskupa Albanii oraz metropolity warszawskiego, skierowanych do Jego Świątobliwości, Patriarchy Konstantynopolitańskiego Bartłomieja i podjął następującą decyzję: „Utrzymać w mocy swoje stanowisko w sprawie autokefalii Cerkwi ukraińskiej, zawarte w Uchwałach Soborowych nr 340 z dnia 9 maja 2018 roku, nr 341 z dnia 25 czerwca 2018 roku i nr 342 z dnia 2 kwietnia 2019 roku. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny nie jest przeciwko nadaniu autokefalii Cerkwi w Ukrainie w oparciu o normy dogmatyczno – kanoniczne dla całej Cerkwi, a nie grupie odstępców – raskolników. Odstępcy od nauki Św. Cerkwi nie mogą reprezentować zdrowego organizmu cerkiewnego. Narusza to jedność eucharystyczną całego Prawosławia”.

Zapoznano się z korespondencją patriarchy konstantynopolitańskiego Bartłomieja w sprawie pozbawienia święceń kapłańskich kleryka Patriarchatu Konstantynopolitańskiego. Informację przyjęto do wiadomości i wykonania.

Zapoznano się z pismem Światowej Rady Kościołów w sprawie XI Zgromadzenia Ogólnego Światowej Rady Kościołów w Karlsruhe (Niemcy) w dniach 8-16 września 2021 roku. Temat: „Miłość Chrystusa kieruje świat do pojednania i jedności”. Delegatami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego będą: ks. prot. dr Artur Aleksiejuk i ks. prot. mgr Paweł Cecha.

Sprawy wewnętrzne:

Zapoznano się z aktualnym stanem tłumaczenia Nowego Testamentu na język polski. Stwierdzono postęp w pracach tłumaczeniowych.

W związku z informacjami z rożnych parafii co do sprawowania świętych sakramentów chrztu świętego i małżeństwa, postanowiono: „Święty Sobór Biskupów zapoznał się z treścią okólnika Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski, dotyczącego kwestii sprawowania sakramentów i posług religijnych, i przyjął go jako soborowy dokument obowiązujący w naszej Cerkwi, o następującej treści:

Przy udzielaniu sakramentu chrztu należy nadawać imiona zawarte w wykazie imion prawosławnych świętych. Chrzestnymi (wosprijemnikami) mogą być wyłącznie wierni Cerkwi prawosławnej. W sytuacjach wyjątkowych drugim chrzestnym może zostać osoba innego wyznania chrześcijańskiego. W takim przypadku chrzestny według płci dziecka musi być osobą prawosławną. Przy udzielaniu sakramentu małżeństwa wyznaniowo mieszanego, wymagana jest dyspensa biskupa diecezjalnego, z pisemnym zobowiązaniem obojga nupturientów dotyczącym chrztu i wychowania dzieci w Cerkwi prawosławnej. Sakrament małżeństwa należy sprawować według porządku zawartego w euchologionie (trebniku) wydanym przez Warszawską Metropolię Prawosławną, bez żadnych dodatków. Dokumentację dotyczącą „zdjęcia błogosławieństwa cerkiewnego z małżeństwa” należy składać biskupowi diecezjalnemu za pośrednictwem proboszcza, z załączeniem dokumentów wymaganych w naszej Cerkwi. Zmarłych innych wyznań, o ile proszą o to najbliżsi, odprowadza się na miejsce pochówku zgodnie z praktyką naszej Cerkwi”.


Dla większej jasności wierzących co do oddawania czci modlitewnej męczennikom ziemi podlaskiej – Furmanom, postanowiono wpisać Ich imiona do grona Męczenników Chełmskich i Podlaskich. Ich wychwalanie ustala się na dzień Zaleszańskiej Ikony Matki Bożej tj. ostatnią sobotę miesiąca lipca. Bilewski Wasyl; Bondaruk Aleksander; Bondaruk Michał; Chwaszczewski Łukasz; Dmitruk Aleksander; Dmitruk Grzegorz; Golonko Aleksy; Grygoruk Wasyl; Grygoruk Grzegorz; Jakimiuk Jan; Jakimiuk Teodor; Jakuć Michał; Juszczuk Jan; Juziuczuk Aleksander; Kendyś Piotr; Kot Włodzimierz; Laszkiewicz Michał; Ławrynowicz Grzegorz; Ławrynowicz Jan; Łukaszuk Teodor; Maksymiuk Aleksander; Maksymiuk Aleksander; Nazaruk Nikifor; Niczyporuk Michał; Pietruczuk Grzegorz; Sawczuk Wasyl; Siemieniuk Teodor; Szadejko Mikołaj; Szewczuk Włodzimierz; Tadeuszuk Nikifor; Tarasiuk Jan.

Zapoznano się z pracami Zespołu Mieszanego Rządowo – Kościelnego i wyrażono zaniepokojenie małym zainteresowaniem ze strony Rządu RP potrzebami PAKP.

Zapoznano się z aktualną sytuacją Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej i omówiono ewentualne zmiany.

Zapoznano się z obecną współpracą wyznaniową (ekumeniczną) w naszym kraju, podkreślając znaczenie nauczania Cerkwi prawosławnej w świetle dzisiejszego zeświecczenia i laicyzacji.

Zapoznano się z pracą charytatywną Cerkwi i Funduszu Socjalnego Metropolii. Postanowiono: zatwierdzić protokół Funduszu Socjalnego z dnia 17 października 2019 roku wraz z preliminarzem na 2020 rok. Podwyższyć, w miarę posiadania funduszy, zapomogi wszystkim podopiecznym o 50 PLN. Wezwać zadłużone parafie do uregulowania zaległości względem Funduszu Socjalnego Metropolii. Ponadto postanowiono, że psalmiści i dyrygenci mianowani dekretem biskupa, jeżeli ich jedynym źródłem utrzymania jest praca w Cerkwi, ubezpieczeni powinni być przez parafię.Wysłuchano sprawozdań:
– z uroczystości 75-lecia urodzin metropolity kijowskiego Onufrego,
– z VI Międzynarodowego Spotkania Młodzieży Prawosławnej w Craiova (Rumunia),
– z konsultacji charytatywnej przeprowadzonej w Katowicach 1-2 października 2019 roku. Sprawozdanie przyjęto do wiadomości.

Wyznaczono ogólnometropolitalne kwesty:

Parafia w Ploskach – grudzień 2020r.
Konto: PKO Bielsk Podlaski. Nr 65 1020 1332 0000 1202 0188 0921

Parafia w Pasynkach – styczeń 2021r.
Konto: Bank Spółdzielczy w Bielsku Podlaskim Nr 73 8061 0003 0000 6464 2000 0040 (remont cerkwi)

Przyjęto tekst orędzia Bożonarodzeniowego.

ks. Jerzy Doroszkiewicz
sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów

 

Adam Matyszczyk
za: orthodox.pl

Script logo