Remont ogrodzenia z bramą główną

Parafia Prawosławna pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła realizuje  projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0493/20 pn. „Remont ogrodzenia z bramą główną przy Cerkwi parafialnej p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Samogródzie” zgodnie z umową nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0493/20-00 zawartą dnia 30 kwietnia 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Celem projektu jest ochrona zabytków poprzez prace restauracyjne i konserwatorskie oraz ochrona dziedzictwa kulturowego.

Script logo