Remont ścian zewnętrznych

Parafia Prawosławna pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym realizuje projekt nr WND-RPPD.08.06.00-20-0463/20 pn. „Remont ścian zewnętrznych zabytkowej cerkwi p.w. Zaśnięcia N.M.P. położonej na gruntach wsi Ostrów Południowy” zgodnie z umową nr UDA- RPPD.08.06.00-20-0463/20-00 zawartą dnia 23 lutego 2021 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Celem projektu jest poprawa stanu dziedzictwa kulturowego w gminie poprzez remont ścian zewnętrznych zabytkowej cerkwi w Ostrowiu Południowym.

Script logo