Walne Zgromadzenie Bractwa Cerkiewnego św. Spirydona

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Już prawie 7 lat na terenie Dekanatu Sokólskiego działa Bractwo Cerkiewne św. Spirydona z Tremituntu. Dziś członkowie i sympatycy organizacji podsumowali dotychczasowe działania oraz zarysowali plany na przyszłość. Walne Zgromadzenie było też okazją do podziękowania ustępującemu zarządowi oraz wyboru władz Bractwa na kolejną kadencję. 

Kilkadziesiąt osób spotkało się dzisiejszego popołudnia w kawiarni Lira Sokólskiego Ośrodka Kultury. O ostatnim okresie działalności organizacji opowiedział przewodniczący Daniel Szczurko. Wśród ważniejszych wydarzeń minionej 4-letniej kadencji, w których Bractwo brało udział, znalazły się m.ni.: piesze pielgrzymki na św. Górę Grabarkę, uczestnictwo w uroczystościach poświęcenia cerkwi Hagia Sophia w Warszawie, pomoc w pracach porządkowych siostrom z monasteru św. Wielkiej Męczennicy Katarzyny w Zaleszanach, dystrybucja zniczy na cmentarzach poszczególnych parafii okręgu sokólskiego, bale małankowe, zabawy karnawałowe i warsztaty rękodzieła dla dzieci, koncerty kolęd "Na styku kultur", pikniki z okazji urodzin Bractwa oraz rozpoczęcia i zakończenia wakacji, współorganizacja - wraz z parafiami dekanatu koncertów chórów i festynów, a także udział w święcie organizacji pozarządowych w Sokółce. Następnie przedstawione zostało sprawozdanie finansowe organizacji.

O. Justyn Jaroszuk - zachęcając do dalszych działań mówił o tym, jak ważna jest działalność Bractwa, zwłaszcza w kontekście wyludniających się parafii dekanatu. Bractwa cerkiewne zazwyczaj działają przy konkretnej cerkwi - konkretnej parafii, natomiast Bractwo św. Spirydona, od początku działalności ma za zadanie łączenia wszystkich parafii okręgu we wspólnych celach. Podkreślał, iż to jest fundament organizacji oraz jednocześnie ważna misja, którą wszyscy wspólnie niesiemy. Siła jest we wspólnocie, ważna jest każda jednostka, a przyszłością są dzieci i młodzież.   

Po tym jak komisja rewizyjna nie wniosła uwag, zgodnie ze statutem zarząd zwrócił się do Walnego Zgromadzenia z prośbą o przyznanie absolutorium, które jednogłośnie uzyskał. Następnym punktem spotkania był wybór nowych władz Bractwa. Na III kadencję zarządu wybrano: Ewę Jurgiel, Magdalenę Matys, Piotra Kalenika, Daniela Szczurko oraz Pawła Matysa. Podział obowiązków, w tym wybór przewodniczącego, nastąpi na pierwszym zebraniu zarządu w pełnym składzie. W skład komisji rewizyjnej weszli: Irena Żylińska, Katarzyna Jakimik oraz Adam Matyszczyk. Opiekunem Bractwa pozostał o. Justyn Jaroszuk.

W dalszym ciągu obrad przyjęto też drobne zmiany w statucie organizacji, dotyczące okresowości spotkań zarządu: &22 pkt. 1 oraz adresu siedziby Bractwa &1 i 4 statutu. Zwieńczeniem zebrania była dyskusja dotycząca kalendarium na najbliższy okres oraz ogólnie planów na przyszłość. Jako kwestię kluczową wskazano znaczenie większego zaangażowania, zarówno członków jak też sympatyków Bractwa, we wszystkie działania - i te polegające na pracy, jak też te integracyjne. Bo Bractwo to Wy!

Adam Matyszczyk

 

Script logo