Zaproszenie do udziału w konkursie - "Ja w cerkwi"

Byłeś w cerkwi, na pielgrzymce, uczestniczyłeś w rekolekcjach, święcie parafialnym lub innym wydarzeniu związanym z prawosławiem? Pokaż to innym i weź udział w konkursie pt.: "Ja w Cerkwi". Do wygrania bardzo atrakcyjne nagrody! Organizatorem przedsięwzięcia jest parafia Prawosławna Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Najmłodsi powinni wykonać pracę plastyczną, starsi pracę multimedialną. Wszystkie powinny przedstawiać cerkiew widzianą z perspektywy i oczami dziecka, jako młodego członka społeczności prawosławnej.
Pierwsze prace już wpłynęły, na kolejne czekamy do 21 lipca. Można je zgłaszać w formie tradycyjnej - listem, bądź poprzez wykonanie fotografii. Szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkursu pt.: „Ja w cerkwi”

I. Cele konkursu:

1. Krzewienie kultury prawosławia wśród dzieci i młodzieży

2. Wzmacnianie świadomości bycia wiernym Cerkwi Prawosławnej

3. Zachęcenie do zgłębiania wiedzy teologicznej

II. Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest proboszcz parafii prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie.

2. Adres korespondencyjny właściwy do zgłaszania prac konkursowych: Jaczno 20, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

3. Adres mailowy właściwy do zgłaszania prac konkursowych: parafiajaczno@gmail.com

III. Założenia organizacyjne

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci oraz młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych, które różnicują charakter wykonanej pracy konkursowej, jak poniżej:

a) Przedszkolaki oraz klasy I-IV - wykonanie pracy plastycznej;

b) Klasy V ≤ 18 lat - wykonanie pracy multimedialnej.

3. Szczegóły dotyczące prac:

a) Praca plastyczna powinna być wykonana dowolną techniką (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, pastele suche, pastele olejne, collage), na papierze typu brystol lub blok techniczny formatu A4.

b) Praca multimedialna powinna być fotografią, serią fotografii w formie pokazu slajdów (maksymalnie 5 zdjęć), bądź krótkim filmem (maksymalnie 3 minuty), tzw. rolką lub shortsem. Fotografie powinny być wykonane w formacie JPEG o jakości minimalnej 1920x1080 pikseli. Film powinien być wykonany w popularnym formacie video w kadrze pionowym.

4. Praca powinna być samodzielna i przedstawiać cerkiew prawosławną (w szerokim rozumieniu, tj.: obiekt, wnętrze, nabożeństwo, kapłan, wierni, dziecko, sakramenty, pielgrzymki itp.), widzianą z perspektywy i oczami dziecka, jako młodego członka społeczności prawosławnej. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę.

5. Czas trwania konkursu:

a) Konkurs rozpoczyna się 8 maja 2023 r.

b) Zgłaszanie prac trwa od pierwszego dnia trwania konkursu do 21 lipca 2023 r. włącznie.

6. Sposób zgłaszania prac:

a) Prace plastyczne należy wysłać pocztą na adres korespondencyjny organizatora, bądź sfotografować (układając ją uprzednio na płaskiej jednolitej powierzchni i ustawiając aparat/telefon pod kątem 90 stopni i wyraźne zdjęcie przesłać na adres mailowy organizatora, określony w pkt II regulaminu, z podaniem w treści wiadomości imienia, nazwiska, wieku oraz miejsca zamieszkania autora pracy.

b) Prace multimedialne, w formie elektronicznej, należy przesłać na adres mailowy organizatora, określony w pkt II regulaminu, z podaniem w treści wiadomości imienia, nazwiska, wieku oraz miejsca zamieszkania autora pracy.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.

7. Ocena prac konkursowych:

a) Organizator przewiduje 3 nagrody w każdej kategorii wiekowej, za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Ponadto w każdej kategorii wiekowej przewidziana jest nagroda publiczności. Dodatkowo każdy uczestnik, który zgłosi pracę, otrzyma pamiątkowy upominek.

b) Organizator zastrzega sobie prawo wręczenie większej liczby wyróżnień, w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.

c) Ocenę prac przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Nagroda publiczności:

a) Wszystkie prace nadesłane w terminie, określonym w ppkt. 5, zostaną opublikowane na łamach fanpage Bliżej Cerkwi - Parafia Prawosławna w Jacznie www.facebook.com/cerkiewjaczno w terminie do 23 lipca 2023 r.

b) Począwszy od 24 lipca - do 28 lipca do godz. 23:59, możliwe będzie głosowanie publiczności na opublikowane prace. Chcąc oddać swój głos, użytkownik powinien napisać komentarz o treści „Głosuję”, pod wybranym zdjęciem pracy konkursowej. Każdy użytkownik może oddać tylko jeden głos i tylko na jedną pracę plastyczną i jedną pracę multimedialną.

c) Autorzy prac w każdej kategorii, pod którymi organizator zarejestruje największą liczbę komentarzy, zostaną uhonorowani nagrodą publiczności.

9. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi podczas festynu parafialnego, który odbędzie się 29 lipca 2023 r., w Jacznie. Ponadto ogłoszenie wyników nastąpi na łamach fanpage Bliżej Cerkwi - Parafia Prawosławna w Jacznie www.facebook.com/cerkiewjaczno. W przypadku niemożliwości uczestnictwa laureatów w dniu ogłoszenia wyników, nagrody zostaną wręczone w późniejszym, dogodnym dla autora terminie.

10. Zgłoszone prace mogą zostać wyeksponowane w postaci wystawy, w terminie i miejscu, które określi organizator w oparciu o aktualne możliwości lokalowe i logistyczne. Miejsce i termin wystawy zostanie opublikowany na łamach fanpage Bliżej Cerkwi - Parafia Prawosławna w Jacznie www.facebook.com/cerkiewjaczno.

IV. Pozostałe ustalenia

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez uczestników zgody na publikację w Internecie imienia, nazwiska, wieku oraz miejscowości zamieszkania - na potrzeby identyfikacji autora każdej z prac.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, zmiany terminu rozstrzygnięcia bądź odwołania konkursu, w uzasadnionych przypadkach lub sytuacjach siły wyższej niezależnych od organizatora.

3. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

4. Wszelkie zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres mailowy organizatora.

 

Adam Matyszczyk

  • Plakat do pobrania

    Plakat do pobrania

Script logo